Ministerie van LNV | overzicht | 1 | 2 |  
 
Beleidsprogramma Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd. Hierin geeft het Kabinet aan wat de komende vier jaar de prioriteiten zijn om aantasting van biodiversiteit aan te pakken en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. Samenwerking tussen departementen en met andere overheden en maatschappelijke actoren staat daarbij centraal. Het beleidsprogramma versterkt de focus van lopende beleidsactiviteiten voor biodiversiteit. Het is het Nederlandse antwoord op verscheidene signalen vanuit de wetenschap en de maatschappij. Namens Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer